#حق

برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست  

و برای کسی که نمی فهمد هر توضیحی اضافه است

آنانکه میفهمند عذاب میکِشند  

و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند...

/ 0 نظر / 31 بازدید