کاش اینقدر خوب نبودی

کاش اینقدر حس هایت قوی نبودند.

کاش این قدر زود همه چیز را نمی فهمیدی، تا ته داستان را برای خودت بسازی و بروی.

کاش زودتر از بازیگر ها بازی نمی کردی، قبل از این که بشناسیشان، قبل از این که بدانی چه کاره اند. 

کاش تو هم مانند خیلی ها، نمی دیدی و زندگی ات را می کردی.

کاش برای خودت جلو جلو راه نمی رفتی آن هم با ذوق با شوق.

تقصیری نداری، می گویند دویست سال زود تر به دنیا آمده ای.

.

.

.

کاش اینقدر خوب نبودی...

/ 0 نظر / 93 بازدید