پست های ارسال شده در دی سال 1393

روز الست

خدا هست, ما معلوم نیست کجاییم ... ... پیـش از ایـنت بیش ازین انـدیشه  عشـّاق  بود    مـهـرورزی تو با ما شـهـره آفـاق بود ... یـاد باد آن  صـحبت شـبها  که با نوشین  لبان            بحـث  سر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید