خشیت

مى گفت،

وقتى ترس هاى موهومى و الکى را رد کنى

وقتى برى توى دلشون و بزنیشون کنار 

و دیگه ازشون نترسى

 

تازه مى رسى به ترس هاى واقعى

مثل ترس از مرگ

ترس از قیامت

ترس از عذاب و گناه

و ترس از هیبت خدا

 

مى رسى به خشیت - ترسى از روى دانایى همراه با تعظیم...

/ 0 نظر / 26 بازدید