خلصنا یا رب

خداوند آدم را گیر هم اتاقى پرحرف بسیار دستوردهنده ى تحکم کننده ى کنترل گر دائم البرنامه ریزنده ى استقلال گیرنده ى سلب کننده آزادى نیندازد! که به دلایل احترام به بزرگتر و اینکه او از روى محبت و احساس مسئولیت خیلى کارها را مى کند هم نتواند مستقیم چیزى به او بگوید و مجبور است برود در حرم گم مصلحتى بشود! یا خودش را به کرى بزند!

صپا براى بیدار کردن ساعت رو دااااد مى زنه :(((( بیست بار اونم :((((

آى نید تو بى الون :(((

امشب قراره پشت بقیع بعد از مدتها دعا کمیل خونده بشه. ممکنه سعودى ها نذارن. دعا کنید کتک کارى نشه...

/ 0 نظر / 35 بازدید