@_@

هر کس به طریقی دل ما می شکند  

بیگانه جدا دوست جدا می شکند  

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست  

من در عجبم دوست چرا می شکند 

----

هعییییییییییییی...

/ 0 نظر / 21 بازدید